Zagadnienia EiT

Pytania na egzamin dyplomowy inżynierski dla kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

 1. Dioda prostownicza, dioda stabilizacyjna (zasada działania i parametry).
 2. Dioda pojemnościowa, dioda elektroluminescencyjna, fotodioda PIN (zasada działania i parametry).
 3. Laser półprzewodnikowy (zasada działania i parametry).
 4. Tranzystor bipolarny (zasada działania i parametry).
 5. Tranzystor polowy MOS, tranzystor TFT (zasada działania i parametry).
 6. Szybkie tranzystory HBT i MESFET (zasada działania i parametry).
 7. Wzmacniacz operacyjny – parametry i podstawowe zastosowania.
 8. Scalone stabilizatory napięcia – parametry charakteryzujące stabilizator i zasada działania.
 9. Charakterystyka bramek logicznych i rejestrów.
 10. Charakterystyka procesorów.
 11. Charakterystyka pamięci półprzewodnikowych.
 12. Wpływ ujemnego sprzężenia zwrotnego na działanie układów elektronicznych.
 13. Rola elektroniki w przetwarzaniu i przesyłaniu informacji, podział i klasyfikacja układów elektronicznych, układy scalone, kierunki rozwoju elektroniki.
 14. Wyjaśnić pojęcie dopasowania impedancyjnego i podać przykłady konieczności stosowania.
 15. Analogowe filtry aktywne oraz pasywne.
 16. Transformacje Fouriera (ciągła, dyskretna).
 17. Podstawowe metody kompresji (w tym kompresji obrazu i dźwięku) – podział, przykładowe zastosowania.
 18. Procesory DSP – parametry, zastosowanie.
 19. Zasada działania i rodzaje sztucznych sieci neuronowych.
 20. Sztuczne sieci neuronowe, wykorzystanie sieci neuronowych, metody realizacji, wykorzystanie sieci w naukach ścisłych i medycynie.
 21. Wybór parametrów modulacji delta.
 22. Przetwarzanie sygnału w standardzie PCM.
 23. Kody korekcyjne i detekcyjne.
 24. Pasmo przenoszenia toru transmisyjnego i szybkość transmisji danych.
 25. Media transmisyjne – charakterystyka.
 26. Techniki zwielokrotniania ilości przesyłanej informacji w łączu transmisyjnym.
 27. Modulacje cyfrowe, modulacje analogowe (charakterystyka i podstawowe parametry).
 28. Propagacja i parametry sygnału w mediach transmisyjnych.
 29. Łączność satelitarna (rodzaje systemów satelitarnych).
 30. Systemy GPS (zasada działania, implementacje).
 31. Model ISO/OSI (funkcje warstw, rola protokołów poszczególnych warstw, adresacja, elementy sieci).
 32. Jakość usług w sieciach przewodowych i bezprzewodowych (parametry, wyzwania, mechanizmy, modele gwarantowania).
 33. Struktura blokowa cyfrowego systemu telekomunikacyjnego – opis funkcji i właściwości poszczególnych bloków.
 34. Sieci szkieletowe (architektury, standardy/rozwiązania).
 35. Sieci dostępowe (architektury, standardy/rozwiązania).
 36. Zarządzanie sieciami (najważniejsze protokoły i ich specyfika, modele i metody zarządzania).
 37. Relacyjne modele danych. Charakterystyka relacyjnych baz danych
 38. Struktury danych, paradygmaty projektowania algorytmów, modele rozwiązywania problemów.
 39. Podstawowe konstrukcje języków algorytmicznych. Rekurencja i typy programów rekurencyjnych. Analiza sprawności algorytmów.
 40. Programowanie strukturalne i obiektowe.
 41. Algorytmy sortowania i wyszukiwania danych.
 42. Charakterystyka protokołów w sieci Internet, ochrona danych i uwierzytelnianie w Internecie.
 43. Zagrożenia w systemach telekomunikacyjnych i sieciach teleinformatycznych (metody ochrony).
 44. Usługa VoIP – charakterystyka.
 45. Klasyfikacja bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych ze względu na zasięg, stosowane technologie oraz mobilność.
 46. Klasyfikacja, budowa i teletransmisyjne parametry światłowodów jednomodowych oraz wielomodowych – standardy i specyfikacje.
 47. Pomiary wykonywane w sieciach światłowodowych: tłumieniowe, dyspersyjne oraz spektralne.
 48. Kody transmisyjne.
 49. Ogólne zasady budowy systemów cyfrowych PDH – ramka, wieloramka, synchronizacja, schemat blokowy uwzględniający część nadawczą, odbiorczą i trakt linowy z regeneratorami;
 50. Systemy SDH: zasady multipleksacji, synchronizacja, kontrola jakości transmisji, kontrola jakości transmisji w trakcie liniowym.
Skip to content