Organizacja studiów

Rok akademicki 2021/2022

Semestr zimowy 2021/2022

Rok akademicki 2020/2021

Semestr letni 2020/2021

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Nr Z.120.2020.2021 z dnia 8 marca:

Zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 odbywają się w sposób hybrydowy tj. z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w ramach kontaktu synchronicznego między studentami, a prowadzącymi zajęcia z obowiązkiem włączenia kamerek internetowych podczas zajęć oraz w formie stacjonarnej z zachowaniem obowiązujących zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.

Student, który z przyczyn technicznych nie ma możliwości uczestniczenia w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość musi zgłosić ten fakt prodziekanowi ds. kształcenia i spraw studenckich najpóźniej do dnia 10 marca 2021 r.

Zobowiązuje się studentów do sprawdzania wiadomości mailowych przesyłanych za pomocą uczelnianej elektronicznej poczty na indywidualny adres mailowy studenta w domenie utp.edu.pl oraz przesyłania informacji do nauczycieli akademickich oraz pracowników UTP ze swojego indywidualnego adresu mailowego w domenie utp.edu.pl.

Wsparcie w zakresie informatycznej i technicznej obsługi systemów wspierających uczenia się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość udziela mgr inż. Gracjan Kątek, adres e-mail: gracjan.katek@utp.edu.pl

Lista konsultacji dla studentów dostępna jest pod linkiem: LINK

Zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora Nr Z.135.2020.2021 zmieniającym Zarządzenie Z.168.2020.2021 wprowadza się następujący zaktualizowany terminarz roku akademickiego

Szczegółowy aktualny terminarz roku akademickiego 2020/2021

Terminy zjazdów – studia niestacjonarne – semestr letni –> pobierz

Terminarz roku akademickiego –> pobierz

Ważne terminy w semestrze letnim 2020/2021

23.02.2021 Rozpoczęcie semestru letniego
31.03 – 9.04 Wakacje wiosenne
4.05 Poniedziałek dydaktyczny
16.06 Dzień wolny od zajęć dydaktycznych
21.06 – 4.07 Letnia sesja egzaminacyjna
5.07 – 30.08 Wakacje letnie
31.08 Święto Uniwersytetu
1.09 – 7.09 Letnia sesja poprawkowa
8.09 – 30.09 Ciąg dalszy wakacji letnich

Zarządzenie Z.120.2020.2021 z dnia 8 marca 2021 w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych na studiach wyższych, studiach podyplomowych i kursach dokształcających w Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 w warunkach związanych z wirusem SARS-CoV-2

Zarządzenie Z.104.2020.2021 w sprawie organizacji roku akademickiego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia – tekst jednolity

Załącznik nr 1 do Zarządzenia – Organizacja zajęć dydaktycznych

Semestr zimowy 202/2021

Zarządzenie w sprawie realizacji zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 –> pobierz

Zarządzenie w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 –> pobierz

Zarządzenie Z.169.2019.2020 w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 –> pobierz

Terminy zjazdów – studia niestacjonarne – semestr zimowy –>pobierz

Rok akademicki 2019/2020

Skip to content