Kurs podstaw programowania w języku JAVA

Edycja V, 2021

 • Rozpoczęcie kolejnej, V edycji kursu: Podstaw programowania w języku JAVA – marzec 2021.
 • Kurs poprowadzi specjalista z firmy Meelogic.
 • Osoby, które są zainteresowane uczestnictwem w kursie, proszę o przesłanie na adres mailowy:
  sanger@utp.edu.pl lub mardrech@utp.edu.pl mailowego zgłoszenia z podaniem swojego adresu mailowego, imienia i nazwiska.
 • Poniżej przedstawione są szczegóły dotyczące planu kursu.

Grupa docelowa:
Osoby, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o umiejętność programowania w języku JAVA.

Informacje ogólne:
– 30 godzin zajęć w formie warsztatowej,
– zajęcia w formie zdalnej,
– ok. 20-25 uczestników,
– całkowity koszt: 400 zł,
– rozpoczęcie: marzec 2021 roku,
– planowane zakończenie: maj 2021 roku,
– zajęcia zdalne dwa razy w tygodniu: po 1,5 godziny zegarowej, rozpoczęcie zajęć o godzinie 17:00,
– wstępne terminy spotkań: – ,
– po zakończeniu kursu, uczestnik otrzymuje: Świadectwo ukończenia kursu w zakresie podstaw programowania w języku JAVA (świadectwo wystawia Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP).

Plany kursu:
– plan,
sylabus,
– zakładane efekty kształcenia/uczenia się.

Prowadzący kurs:
Specjalista z firmy Meelogic.

Konspekt kursu:

Edycja V – lato 2020/2021 r.

Podstawy języka Java: [4 h] [1-4]
– paradygmaty programowania obiektowego (polimorfizm, dziedziczenie, abstrakcja i enkapsulacja)
– definicja i struktura klasy (pola, metody, konstruktory, bloki inicjalizacyjne), definicja obiektu, podstawowe typy danych, operatory, słowa kluczowe, zakres zmiennych
– klasy abstrakcyjne, interfejsy, interfejsy funkcjonalne, typy wyliczeniowe

Zaawansowane projektowanie klas: [2 h] [5-6]
– przeciążanie, przesłanianie metod, metody wirtualne
– nadpisanie metod hashcode(), equals(), toString()

Core Java API: [12 h] [7-18]
– operacje związane z tekstem: klasy String i StringBuilder
– tablice jedno- i wielowymiarowe
– operacje związane z czasem i datą
– przedstawienie klas opakowujących typy prymitywne
– operacje na kolekcjach: listy, zbiory, mapy
– operacje na strumieniach (Java 8 Stream API)

Wyjątki: [4 h] [19-22]
– rzucanie i obsługa wyjątków
– typy wyjątków (subklasy klas java.lang.Throwable i java.lang.Error)

Strumienie danych: [4 h] [23-26]
– wprowadzenie do Java IO API oraz Java NIO2.0 API
– wykorzystanie klauzuli try-with-resources do łatwego zarządzania strumieniami

Techniki zaawansowane: [4 h] [27-30]
– typy generyczne
– asynchroniczne wykonywanie kodu przy pomocy dodatkowych wątków

Wymagania:

 • znajomość podstaw programowania w dowolnym języku,
 • własny komputer wyposażony w kamerę i mikrofon,
 • dostęp do internetu,
 • instalacja dowolnego IDE, ale zalecane to: Intellij IDEA Community Edition,
 • instalacja JDK 14 (OpenJDK),
 • instalacja systemu kontroli wersji: git4,
 • instalacja narzędzia wspomagającego budowanie projektów: gradle.

Rekrutacja:
ETAP 1 – przesłanie na adres: saner@utp.edu.pl lub mardrech@utp.edu.pl mailowego zgłoszenia z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu mailowego.
ETAP 2 – Złożenie w dziekanacie oryginału podpisanego formularza zgłoszeniowego JAVA oraz oświadczenia uczestnika kursu w sprawie opłat. Formularz i oświadczenie można także wypełnić i podpisać, następnie przesłać skan mailowo na adres mailowy Pani kierownik Dziekanatu p. Marleny Sanger-Pisarek ( sanger@utp.edu.pl ) oraz jednocześnie przesłać oryginalne dokumenty na adres Dziekanatu Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, z dopiskiem Kurs JAVA.
O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.

Do pobrania:

Więcej informacji można uzyskać w u dr-a inż. Marcina Drechny
al. Prof. S. Kaliskiego 7,
bud. G pok. G114,
tel. 0523408563
e-mail: mardrech@utp.edu.pl

Skip to content