Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, którego siedziba znajduje się w kampusie Uniwersyteckim w Fordonie przy Al. prof. S. Kaliskiego, uruchomił kierunek informatyka stosowana i przeprowadził pierwszą, cieszącą się bardzo dużym zainteresowaniem, rekrutację w roku akademickim 2014/2015. Kierunek ten powstał i został opracowany w wyniku konsultacji Wydziału z przedstawicielami firm branży IT z województwa kujawsko-pomorskiego. Także we współpracy z firmami przygotowany został plan studiów, który daje absolwentowi tego kierunku możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki, czego wymiernym efektem będzie zatrudnienie i realizacja kariery zawodowej. Kierunek informatyka stosowana to nasza reakcja na rzeczywiste potrzeby pracodawców!

Czego mogę się nauczyć?

Po ukończeniu studiów będziesz posiadał/a wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia i rozwijania oprogramowania w językach nisko- i wysokopoziomowych oraz skryptowych, algorytmów i struktur danych, grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji, zarządzania projektami informatycznymi, programowaniem urządzeń mobilnych oraz programowaniem w środowiskach Unix, Linux i Windows. Efekty kształcenia opracowane dla kierunku informatyka stosowana zapewniają zdobycie praktycznych umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, w tym komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu informatyki. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Gdzie i jaka czeka mnie praca?

Po ukończeniu studiów możesz rozpocząć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i rozwojem oprogramowania w tym bazodanowego, sieciowego, dedykowanego dla urządzeń mobilnych, a także w firmach udzielających szeroko pojętego wsparcia informatycznego podmiotom gospodarczym na terenie kraju i za granicą. Przykładowymi miejscami pracy mogą być: Atos IT Services, NOKIA, Jabil, MOBICA, DACOMET , SunRice, PESA S.A., itp.

Co będę studiował?

Rozpoczniesz od przedmiotów dotyczących ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji społecznej i pracy w grupie oraz podstaw technologii informacyjnej. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 semestry zajęć z wychowania fizycznego. Przedmiotami podstawowymi dla kierunku informatyka stosowana są między innymi: matematyka (w tym matematyka dyskretna), podstawy programowania, podstawy systemów operacyjnych, podstawy baz danych, grafika komputerowa, sieci komputerowe oraz algorytmy i struktury danych. Do najważniejszych przedmiotów  kierunkowych zaliczyć można m.in. programowanie obiektowe, inżynieria oprogramowania, podstawy systemu Linux i Unix, programowanie aplikacji mobilnych, przetwarzanie obrazów, sztuczna inteligencja, skryptowe języki programowania oraz administrowanie systemami klasy Enterprise. Nie zapominamy o tak ważnych zagadnieniach jak zarządzanie projektem i zespołem oraz podstawy przedsiębiorczości, które to przedmioty są odpowiednio na VI i VII semestrze studiów.

Jak długo będę studiował?

Kierunek informatyka stosowana realizowany jest na 3,5-letnich stacjonarnych oraz niestacjonarnych studiach inżynierskich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w Polsce w ramach programu MOSTECH (w politechnikach lub uniwersytetach technologicznych) lub za granicą w ramach programu ERASMUS+.

Gdzie znajdę szczegółowe informacje?

Szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek informatyka stosowana znajdziesz na stronie:  https://rekrutacja.utp.edu.pl i uczelnianej http://www.utp.edu.pl/ w zakładce Rekrutacja.

Czy czeka mnie w trakcie studiów praktyka studencka?

W trakcie studiów, po IV semestrze odbędziesz 4 tygodniową studencką praktykę zawodową.

Czy mogę wybrać sobie przedmioty?

Nie mniej niż 30% wszystkich punktów ECTS możliwych do uzyskania za cały tok studiów masz do wyboru w ramach zajęć z przedmiotów obieralnych.

Czy mogę wybrać specjalność na tym kierunku?

Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych możesz realizować uniwersalną specjalność – technologie informacyjne.

Skip to content