Zestaw pytań dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY STUDIA I STOPNIA KIERUNEK ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

[1] Dioda prostownicza, dioda stabilizacyjna (zasada działania i parametry).

[2] Dioda pojemnościowa, dioda elektroluminescencyjna, fotodioda PIN (zasada działania i parametry).

[3] Laser półprzewodnikowy (zasada działania i parametry).

[4] Tranzystor bipolarny (zasada działania i parametry).

[5] Tranzystor polowy MOS, tranzystor TFT (zasada działania i parametry).

[6] Szybkie tranzystory HBT i MESFET (zasada działania i parametry).

[7] Wzmacniacz operacyjny – parametry i podstawowe zastosowania.

[8] Scalone stabilizatory napięcia – parametry charakteryzujące stabilizator i zasada działania.

[9] Charakterystyka bramek logicznych i rejestrów.

[10] Charakterystyka procesorów.

[11] Charakterystyka pamięci półprzewodnikowych.

[12] Wpływ ujemnego sprzężenia zwrotnego na działanie układów elektronicznych.

[13] Rola elektroniki w przetwarzaniu i przesyłaniu informacji, podział i klasyfikacja układów elektronicznych, układy scalone, kierunki rozwoju elektroniki.

[14] Wyjaśnić pojęcie dopasowania impedancyjnego i podać przykłady konieczności stosowania.

[15] Analogowe filtry aktywne oraz pasywne.

[16] Transformacje Fouriera (ciągła, dyskretna).

[17] Podstawowe metody kompresji (w tym kompresji obrazu i dźwięku) – podział, przykładowe zastosowania.

[18] Procesory DSP – parametry, zastosowanie.

[19] Zasada działania i rodzaje sztucznych sieci neuronowych.

[20] Sztuczne sieci neuronowe, wykorzystanie sieci neuronowych, metody realizacji, wykorzystanie sieci w naukach ścisłych i medycynie.

[21] Wybór parametrów modulacji delta.

[22] Przetwarzanie sygnału w standardzie PCM.

[23] Kody korekcyjne i detekcyjne.

[24] Pasmo przenoszenia toru transmisyjnego i szybkość transmisji danych.

[25] Media transmisyjne – charakterystyka.

[26] Techniki zwielokrotniania ilości przesyłanej informacji w łączu transmisyjnym.

[27] Modulacje cyfrowe, modulacje analogowe (charakterystyka i podstawowe parametry).

[28] Propagacja i parametry sygnału w mediach transmisyjnych.

[29] Łączność satelitarna (rodzaje systemów satelitarnych).

[30] Systemy GPS (zasada działania, implementacje).

[31] Model ISO/OSI (funkcje warstw, rola protokołów poszczególnych warstw, adresacja, elementy sieci).

[32] Jakość usług w sieciach przewodowych i bezprzewodowych (parametry, wyzwania, mechanizmy, modele gwarantowania).

[33] Struktura blokowa cyfrowego systemu telekomunikacyjnego – opis funkcji i właściwości poszczególnych bloków.

[34] Sieci szkieletowe (architektury, standardy/rozwiązania).

[35] Sieci dostępowe (architektury, standardy/rozwiązania).

[36] Zarządzanie sieciami (najważniejsze protokoły i ich specyfika, modele i metody zarządzania).

[37] Relacyjne modele danych. Charakterystyka relacyjnych baz danych

[38] Struktury danych, paradygmaty projektowania algorytmów, modele rozwiązywania problemów.

[39] Podstawowe konstrukcje języków algorytmicznych. Rekurencja i typy programów rekurencyjnych. Analiza sprawności algorytmów.

[40] Programowanie strukturalne i obiektowe.

[41] Algorytmy sortowania i wyszukiwania danych.

[42] Charakterystyka protokołów w sieci Internet, ochrona danych i uwierzytelnianie w Internecie.

[43] Zagrożenia w systemach telekomunikacyjnych i sieciach teleinformatycznych (metody ochrony).

[44] Usługa VoIP – charakterystyka.

[45] Klasyfikacja bezprzewodowych systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych ze względu na zasięg, stosowane technologie oraz mobilność.

[46] Klasyfikacja, budowa i teletransmisyjne parametry światłowodów jednomodowych oraz wielomodowych – standardy i specyfikacje.

[47] Pomiary wykonywane w sieciach światłowodowych: tłumieniowe, dyspersyjne oraz spektralne.

[48] Kody transmisyjne.

[49] Ogólne zasady budowy systemów cyfrowych PDH – ramka, wieloramka, synchronizacja, schemat blokowy uwzględniający część nadawczą, odbiorczą i trakt linowy z regeneratorami;

[50] Systemy SDH: zasady multipleksacji, synchronizacja, kontrola jakości transmisji, kontrola jakości transmisji w trakcie liniowym.