Kierunki studiów prowadzone na Wydziale

KIERUNKI STUDIÓW:

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie):

  • elektronika i telekomunikacja – specjalność: systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej,
  • elektrotechnika – specjalność: elektrotechnika przemysłowa,
  • energetyka – specjalność: eksploatacja systemów energetycznych (tylko studia STACJONARNE),
  • informatyka stosowana – specjalność: technologie informacyjne, programowanie aplikacji biznesowych,
  • teleinformatyka – specjalność: sieci teleinformatyczne  – kierunek pod patronatem firmy NOKIA.

Studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia (magisterskie):

  • elektronika i telekomunikacja – specjalności: systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej, sieci teleinformatyczne, informatyczne systemy sterowania i zarządzania,
  • elektrotechnika – specjalność: elektrotechnika przemysłowa,
  • informatyka stosowana – specjalności: cyfrowe przetwarzanie sygnałów, systemy informatyczne, informatyka biomedyczna oraz programowanie dronów (tylko studia stacjonarne)

PLANY STUDIÓW DLA KAŻDEGO KIERUNKU I SYLABUSY POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW ZNAJDZIESZ TUTAJ.


Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki posiada akredytację instytucjonalną

Państwowej Komisji Akredytacyjnej gwarantującą wysoką jakość kształcenia.

PKAo

OCENA INSTYTUCJONALNA PKA


Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki posiada akredytację 

Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT) na I i II stopień na kierunki

elektronika i telekomunikacja oraz elektrotechnika,

potwierdzającą wysoką jakość kształcenia.

Akredytacja została przyznana na okres 5 lat, czyli od roku akademickiego 2014/2015 do 2019/2020.

KAUT

Akredytacja – decyzje:

ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

ELEKTROTECHNIKA


Studia inżynierskie – pierwszego stopnia – charakterystyka kierunków


b_EiT

KAUT

Czego możesz się nauczyć – zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. W szczególności zapoznasz się z materiałami, elementami i konstrukcją urządzeń elektronicznych, półprzewodnikami, podzespołami optoelektronicznymi, narzędziami komputerowego wspomagania projektowania, technikami prowadzenia i rozpraszania fal, obwodami zastępczymi, układami bardzo wysokich częstotliwości,  układami cyfrowymi, elementami scalonymi, interfejsem, zarządzaniem procesami, operacjami plikowymi, tworzeniem skryptów, doborem języka programowania, tworzeniem serwisów informacyjnych, narzędziami i algorytmami analogowymi, cyfrowym przetwarzaniem sygnałów, szumami, standardowym językiem opisu sprzętu, transmisjami analogowymi i cyfrowymi, kryteriami jakości transmisji, systemami i sieciami telekomunikacyjnymi, interpretacją fizycznych parametrów antenowych, propagacją fal radiowych, bezprzewodowymi technikami i systemami transmisji informacji, multimedialnymi usługami interaktywnymi, przetwarzaniem i kodowaniem dźwięków, obrazów i tekstu w multimediach, urządzeniami foniczno-wizyjnymi, komputerowymi i telekomunikacyjnymi. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów możesz pracować w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych, w tym w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych np. NOKIA, Atos IT, PESA S.A., Telewizja Polska S.A., Kolejowe Zakłady Łączności i wiele innych.

Nie jesteś pierwszy i na pewno nie ostatni – Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, którego siedziba znajduje się w kampusie uniwersyteckim w Fordonie przy al. prof. S. Kaliskiego prowadzi kierunek elektronika i telekomunikacja od 1962 roku. Liczba absolwentów tego kierunku przekroczyła już 8000.

Co będziesz studiował? – rozpoczniesz od przedmiotów dotyczących ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji społecznej i pracy w grupie oraz podstaw technologii informacyjnej. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 semestry zajęć z wychowania fizycznego. Przedmiotami podstawowymi dla kierunku elektronika i telekomunikacja są między innymi: matematyka (w tym matematyka dyskretna), fizyka, metodyka i technika programowania, technika obliczeniowa i symulacyjna oraz obwody i sygnały. Do najważniejszych przedmiotów kierunkowych zaliczyć można m.in. podstawy telekomunikacji, elementy elektroniczne, optoelektronika, układy i systemy scalone, technika cyfrowa, przetwarzanie sygnałów, systemy i sieci telekomunikacyjne, metrologia oraz techniki multimedialne i bezprzewodowe. Nie zapominamy o tak ważnych zagadnieniach jak zarządzanie projektem i zespołem oraz podstawach przedsiębiorczości, które to przedmioty są odpowiednio na VI i VII semestrze studiów.

Jak długo będziesz studiować – kierunek elektronika i telekomunikacja realizowany jest na stacjonarnych i niestacjonarnych 3,5-letnich studiach inżynierskich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w Polsce w ramach programu MOSTECH (w politechnikach) lub za granicą w ramach programu ERASMUS+.

Jakie specjalności – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będziesz mógł realizować swoje marzenia na specjalności: I stopień – systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej, II stopień – systemy i sieci telekomunikacji cyfrowej, sieci teleinformatyczne, informatyczne systemy sterowania i zarządzania.

Gdzie znajdziesz szczegółowe informacje – szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek elektronika i telekomunikacja znajdziesz na stronie: https://rekrutacja.utp.edu.pl i uczelnianej http://www.utp.edu.pl/ w zakładce Rekrutacja.

Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam – nie mniej niż 30% wszystkich punktów ECTS możliwych do uzyskania za cały tok studiów masz do wyboru w ramach zajęć z przedmiotów obieralnych.

Coś praktycznego  – w trakcie studiów, po IV semestrze odbędziesz 4 tygodniową studencką praktykę zawodową.


b_ELE

KAUT

Czego możesz się nauczyć – będziesz specjalistą w zakresie komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych zasilanych energią elektryczną. Zdobędziesz praktyczne umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, w tym komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. W szczególności Twoja wiedza dotyczyć będzie układów elektrycznych, modeli obwodowych, obwodów w stanach ustalonych i nieustalonych, miar, systemów miar oraz wzorców podstawowych wielkości mierzalnych, układów pomiarowych wielkości elektrycznych i magnetycznych, standardowych przyrządów pomiarowych analogowych i cyfrowych, maszyn elektrycznych i transformatorów, układów elektronicznych i energoelektronicznych, systemów elektroenergetycznych, wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej do odbiorców, jej niezawodności i efektywności ekonomicznej, mikroprocesorów i mikrokontrolerów, elektromechanicznego przetwarzania energii, układów automatyki i automatycznej regulacji, urządzeń mechatronicznych, energii elektrycznej, wysokiego napięcia. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu elektrotechniki. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów możesz pracować w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego, np. w TELE-FONIKA Kable S.A., Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, ENERGA, ENEA i wielu innych.

Nie jesteś pierwszy i na pewno nie ostatni – Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, którego siedziba znajduje się w kampusie uniwersyteckim w Fordonie przy al. prof. S. Kaliskiego, prowadzi kierunek elektrotechnika od 1962 roku. Kierunek ten ukończyło już ponad 2400 absolwentów.

Co będziesz studiował – rozpoczniesz od przedmiotów dotyczących ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji społecznej i pracy w grupie oraz podstaw technologii informacyjnej. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 semestry zajęć z wychowania fizycznego. Przedmiotami podstawowymi dla kierunku elektrotechnika są między innymi: wstęp do elektrotechniki, matematyka, fizyka, informatyka, inżynieria materiałowa, podstawy metod numerycznych oraz geometria i grafika inżynierska. Do najważniejszych przedmiotów kierunkowych zaliczyć można m.in. teorię obwodów, metrologię, podstawy elektroniki i energoelektroniki, maszyny elektryczne, technikę wysokich napięć, podstawy elektroenergetyki, napęd elektryczny oraz urządzenia i instalacje elektryczne. Nie zapominamy o tak ważnych zagadnieniach jak zarządzanie projektem i zespołem oraz podstawy przedsiębiorczości, które to przedmioty są na VII semestrze studiów.

Jak długo będziesz studiować – kierunek elektrotechnika realizowany jest na stacjonarnych 3,5-letnich i niestacjonarnych 4-letnich studiach inżynierskich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w Polsce w ramach programu MOSTECH (w politechnikach) lub za granicą w ramach programu ERASMUS+.

Specjalności, specjalności, specjalności – szukasz czegoś więcej? Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych możesz realizować uniwersalną specjalność – elektrotechnika przemysłowa.

Gdzie znajdziesz szczegółowe informacje – szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek elektrotechnika znajdziesz na stronie: lub https://rekrutacja.utp.edu.pl i uczelnianej http://www.utp.edu.pl/ w zakładce Rekrutacja.

Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam – nie mniej niż 30% wszystkich punktów ECTS możliwych do uzyskania za cały tok studiów masz do wyboru według własnych zainteresowań (ale też i oferty wykładowców Wydziału).

Coś praktycznego – w trakcie studiów, po VI semestrze odbędziesz 4 tygodniową studencką praktykę zawodową.


b_EN

Czego możesz się nauczyć – po ukończeniu studiów będziesz posiadał/a wiedzę i umiejętności w zakresie eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych stosowanych w energetyce. Twoja wiedza dotyczyć będzie budowy, działania i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych, mechaniki płynów i mechaniki technicznej, termodynamiki, materiałoznawstwa, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, prowadzenia przedsiębiorstwa energetycznego na rynku, miernictwa w energetyce, automatyki, elektrotechniki i elektroniki. Będziesz sprawnie posługiwał/a się programami do komputerowego wspomagania projektowania sieci i instalacji energetycznych. Efekty kształcenia opracowane dla kierunku energetyka zapewniają zdobycie praktycznych umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, w tym komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. W szczególności Twoja wiedza dotyczyć będzie budowy, działania i eksploatacji urządzeń i systemów energetycznych, mechaniki płynów i mechaniki technicznej, termodynamiki, materiałoznawstwa, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej, prowadzenia przedsiębiorstwa energetycznego na rynku, miernictwa w energetyce, automatyki, elektrotechniki i elektroniki. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu energetyki. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów możesz pracować w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych związanych z przemysłem energetycznym, firmach związanych z budową i eksploatacją systemów energetycznych oraz zajmujących się wytwarzaniem energii elektrycznej i/lub cieplnej (elektrownia, elektrociepłownia, ciepłownia), np. Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Zakłady Energetyczne – ENEA, ENERGA, elektrociepłownie, lokalne ciepłownie, spalarnie, firmy działające w branży energetyki źródeł odnawialnych: wiatr, geotermia, biomasa, energia słoneczna itp.

Nie jesteś pierwszy i na pewno nie ostatni  – Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, którego siedziba znajduje się w kampusie Uniwersyteckim w Fordonie przy Al. prof. S. Kaliskiego, uruchomił kierunek energetyka w roku akademickim 2013/2014. Kierunek ten powstał i został opracowany na życzenie firm branży energetycznej z województwa kujawsko-pomorskiego. We współpracy z firmami przygotowany został plan studiów, który daje absolwentowi tego kierunku możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie energetyki, czego wymiernym efektem będzie zatrudnienie i realizacja kariery zawodowej. Kierunek energetyka to nasza reakcja na rzeczywiste potrzeby pracodawców!

Co będziesz studiował – rozpoczniesz od przedmiotów dotyczących ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji społecznej i pracy w grupie oraz podstaw technologii informacyjnej. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego oraz 2 semestry zajęć z wychowania fizycznego. Przedmioty podstawowe dla kierunku energetyka to matematyka, fizyka, chemia, metrologia, geometria i grafika inżynierska, metody numeryczne, natomiast do głównych przedmiotów kierunkowych zaliczyć można – materiałoznawstwo, elektrotechnikę, mechanikę, automatykę, maszyny i napędy elektryczne, odnawialne źródła energii, mechatronikę, eksploatację instalacji energetycznych oraz prowadzenie przedsiębiorstwa energetycznego na rynku.

Jak długo będziesz studiować – kierunek energetyka realizowany jest na stacjonarnych 3,5-letnich oraz niestacjonarnych 4-letnich studiach inżynierskich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w Polsce w ramach programu MOSTECH (w politechnikach) lub za granicą w ramach programu ERASMUS+.

Specjalności, specjalności, specjalności – szukasz czegoś więcej? Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych możesz realizować uniwersalną specjalność – eksploatacja systemów energetycznych.

Gdzie znajdziesz szczegółowe informacje – szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek energetyka znajdziesz na stronie: https://rekrutacja.utp.edu.pl i uczelnianej http://www.utp.edu.pl/ w zakładce Rekrutacja.

Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam – nie mniej niż 30% wszystkich punktów ECTS możliwych do uzyskania za cały tok studiów masz do wyboru według własnych zainteresowań (ale też i oferty nauczycieli akademickich Wydziału).

Coś praktycznego – w trakcie studiów, po VI semestrze odbędziesz 4 tygodniową studencką praktykę zawodową.


b_IS

Czego możesz się nauczyć – po ukończeniu studiów będziesz posiadał/a wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia i rozwijania oprogramowania w językach nisko- i wysokopoziomowych oraz skryptowych, algorytmów i struktur danych, grafiki komputerowej, sztucznej inteligencji, zarządzania projektami informatycznymi, programowaniem urządzeń mobilnych oraz programowaniem w środowiskach Unix, Linux i Windows. Efekty kształcenia opracowane dla kierunku informatyka stosowana zapewniają zdobycie praktycznych umiejętności korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, w tym komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania zespołami ludzkimi, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwanie się słownictwem specjalistycznym z zakresu informatyki. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Gdzie i jaka czeka Cię praca – po ukończeniu studiów możesz rozpocząć pracę w przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i rozwojem oprogramowania w tym bazodanowego, sieciowego, dedykowanego dla urządzeń mobilnych, a także w firmach udzielających szeroko pojętego wsparcia informatycznego podmiotom gospodarczym na terenie kraju i za granicą. Przykładowymi miejscami pracy mogą być: Atos IT Services, NOKIA, Jabil, MOBICA, DACOMET , SunRice, PESA S.A., itp.

Nie jesteś pierwszy i na pewno nie ostatni – Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki, którego siedziba znajduje się w kampusie Uniwersyteckim w Fordonie przy Al. prof. S. Kaliskiego, uruchomił kierunek informatyka stosowana i przeprowadził pierwszą, cieszącą się bardzo dużym zainteresowaniem, rekrutację w roku akademickim 2014/2015. Kierunek ten powstał i został opracowany w wyniku konsultacji Wydziału z przedstawicielami firm branży IT z województwa kujawsko-pomorskiego. Także we współpracy z firmami przygotowany został plan studiów, który daje absolwentowi tego kierunku możliwość osiągnięcia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki, czego wymiernym efektem będzie zatrudnienie i realizacja kariery zawodowej. Kierunek informatyka stosowana to nasza reakcja na rzeczywiste potrzeby pracodawców!

Co będziesz studiował – rozpoczniesz od przedmiotów dotyczących ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji społecznej i pracy w grupie oraz podstaw technologii informacyjnej. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 semestry zajęć z wychowania fizycznego. Przedmiotami podstawowymi dla kierunku informatyka stosowana są między innymi: matematyka (w tym matematyka dyskretna), podstawy programowania, podstawy systemów operacyjnych, podstawy baz danych, grafika komputerowa, sieci komputerowe oraz algorytmy i struktury danych. Do najważniejszych przedmiotów  kierunkowych zaliczyć można m.in. programowanie obiektowe, inżynieria oprogramowania, podstawy systemu Linux i Unix, programowanie aplikacji mobilnych, przetwarzanie obrazów, sztuczna inteligencja, skryptowe języki programowania oraz administrowanie systemami klasy Enterprise. Nie zapominamy o tak ważnych zagadnieniach jak zarządzanie projektem i zespołem oraz podstawy przedsiębiorczości, które to przedmioty są odpowiednio na VI i VII semestrze studiów.

Jak długo będziesz studiować – kierunek informatyka stosowana realizowany jest na 3,5-letnich stacjonarnych oraz niestacjonarnych studiach inżynierskich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w Polsce w ramach programu MOSTECH (w politechnikach lub uniwersytetach technologicznych) lub za granicą w ramach programu ERASMUS+.

Specjalności, specjalności, specjalności – szukasz czegoś więcej? Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych możesz realizować uniwersalną specjalność – technologie informacyjne.

Gdzie znajdziesz szczegółowe informacje – szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek informatyka stosowana znajdziesz na stronie:  https://rekrutacja.utp.edu.pl i uczelnianej http://www.utp.edu.pl/ w zakładce Rekrutacja.

Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam – nie mniej niż 30% wszystkich punktów ECTS możliwych do uzyskania za cały tok studiów masz do wyboru w ramach przedmiotów w blokach obieralnych.

Coś praktycznego – w trakcie studiów odbędziesz 4 tygodniową praktykę (po IV semestrze).


b_TI

PATRONAT:

NOKIA_LOGO_BLUE

PATRONAT – Od stycznia 2016 roku kierunek studiów TELEINFORMATYKA jest objęty patronatem jednej z największych międzynarodowych firm telekomunikacyjno-teleinformatycznych oferującej produkty i usługi w zakresie: telekomunikacyjnych sieci stacjonarnych, mobilnych,  optycznych oraz IP. W ramach umowy o objęciu patronatem kierunku, Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP i NOKIA będą współpracować w celu stałego dostosowywania programu nauczania na kierunku do najnowszych światowych trendów w dziedzinie teleinformatyki, w zakresie praktyk i staży studenckich oraz szkoleń studentów a także merytorycznego wsparcia dydaktyki przez specjalistów z firmy NOKIA.

Czego możesz się nauczyć – zdobędziesz wiedzę  i umiejętności potrzebne do samodzielnego i innowacyjnego rozwiązywania zagadnień technicznych, wykorzystania nowoczesnych technologii i urządzeń komputerowych w projektowaniu i zarządzaniu sieciami teleinformatycznymi o zróżnicowanej strukturze i przepływności danych. Poznasz techniki dostępu do usług szerokopasmowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej przy użyciu nowoczesnych technik elektronicznych i bezprzewodowych (e-business i m-business), które w XXI są motorem rozwoju zarówno informatyki jak i telekomunikacji. W czasie studiów otrzymasz przygotowanie z zakresu telekomunikacji, podstaw techniki cyfrowej i przetwarzania sygnałów, mediów transmisyjnych, systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także zarządzania i monitorowania tych sieci. Dzięki temu będziesz w stanie śledzić i wdrażać nowe rozwiązania implementowane w sieciach teleinformatycznych. W dziedzinie informatyki zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu systemów operacyjnych, projektowania i utrzymania sieci komputerowych, baz danych, multimediów i wykorzystania Internetu w kontekście edukacji i pracy na odległość, funkcjonowania administracji oraz dostępu do zasobów kultury i nauki. Zdobyta, w czasie studiów, wiedza i umiejętności pozwolą Ci na zastosowanie komputerów w teleinformatyce, a w szczególności w eksperymentach, obliczeniach inżynierskich, w obsłudze i zarządzaniu sieciami komputerowymi. Dodatkowo, masz szansę poznać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, co pozwoli Ci na posługiwania się słownictwem specjalistycznym w dziedzinie teleinformatyki. Będziesz przygotowany do podjęcia studiów II stopnia (magisterskich).

Gdzie i jaka czeka Cię praca – po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów inżynierskich łatwo znajdziesz pracę w zakładach, biurach, firmach i placówkach IT, takich jak: NOKIA, MOBICA, Atos IT Services, Jabil, DACOMET, PESA S.A. itp.

Nie jesteś pierwszy i na pewno nie ostatni – Miejscem studiów jest Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki. Siedziba Wydziału znajduje się w kampusie uniwersyteckim w Fordonie przy al. prof. S. Kaliskiego 7. Wydział prowadzi kierunek teleinformatyka od roku akademickiego 2008/2009. Warto wiedzieć, że teleinformatyka jest unikatowym w skali naszego kraju kierunkiem studiów.

Co będziesz studiował  – rozpoczniesz od przedmiotów dotyczących ochrony własności intelektualnej, bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikacji społecznej i pracy w grupie oraz podstaw technologii informacyjnej. Czekają na Ciebie 4 semestry języka obcego i 2 semestry zajęć z wychowania fizycznego. Przedmiotami podstawowymi dla kierunku teleinformatyka są między innymi: matematyka (w tym matematyka dyskretna), wstęp do teleinformatyki, podstawy programowania, wstęp do baz danych, podstawy systemów operacyjnych oraz podstawy systemów cyfrowych. Do najważniejszych przedmiotów kierunkowych zaliczyć można m.in. sieci komputerowe, mikroprocesory, podstawy administracji i zarządzania sieciami teleinformatycznymi, bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych, transmisja danych, tworzenie aplikacji mobilnych oraz programowanie obiektowe. Nie zapominamy o tak ważnych zagadnieniach jak zarządzanie projektem i zespołem oraz podstawy przedsiębiorczości, które to przedmioty są odpowiednio na VI i VII semestrze studiów.

Jak długo będziesz studiował – kierunek teleinformatyka realizowany jest na stacjonarnych i niestacjonarnych 3,5-letnich studiach inżynierskich. Część studiów możesz odbyć w innych ośrodkach akademickich w Polsce w ramach programu MOSTECH (tylko w Politechnikach) lub za granicą w ramach programu ERASMUS+.

Jakie specjalności – na kierunku teleinformatyka dostępna jest jedna uniwersalna specjalność: sieci teleinformatyczne.

Gdzie znajdziesz szczegółowe informacje – szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek teleinformatyka znajdziesz na stronie:  https://rekrutacja.utp.edu.pl i uczelnianej http://www.utp.edu.pl/ w zakładce Rekrutacja.

Część przedmiotów możesz sobie wybrać sam – nie mniej niż 30% wszystkich punktów ECTS możliwych do uzyskania za cały tok studiów masz do wyboru w ramach zajęć z przedmiotów w bloku obieralnym.

Coś praktycznego – w trakcie studiów odbędziesz 4 tygodniową praktykę (po IV semestrze).


Studia magisterskie – drugiego stopnia


b_EiT

KAUT

Studia magisterskie na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA to studia 3 semestralne.
Studia  drugiego stopnia na kierunku elektronika i telekomunikacja pozwalają pogłębić wiedzę w zakresie zaawansowanych systemów telekomunikacyjnych, teleinformatycznych oraz elektronicznych.

Kierunki (inżynierskie) po których możesz rekrutować się bez rozmowy kwalifikacyjnej na studia magisterskie na kierunek elektronika i telekomunikacja to: elektronika i telekomunikacja oraz teleinformatyka. Kandydaci pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych (inżynierowie) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej.

Gdzie znajdziesz szczegółowe informacje – szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek elektronika i telekomunikacja, studia II stopnia znajdziesz na stronie: https://rekrutacja.utp.edu.pl i uczelnianej http://www.utp.edu.pl/ w zakładce Rekrutacja.


b_ELEKAUT

Studia magisterskie na kierunku ELEKTROTECHNIKA to stacjonarne studia 3 semestralne oraz niestacjonarne 4 semestralne.

Kierunek studiów inżynierskich po których możesz rekrutować się bez rozmowy kwalifikacyjnej na studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunek elektrotechnika to: elektrotechnika. Kandydaci pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych (inżynierowie) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej.

Gdzie znajdziesz szczegółowe informacje – szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek elektrotechnika, studia II stopnia znajdziesz na stronie https://rekrutacja.utp.edu.pl i uczelnianej http://www.utp.edu.pl/ w zakładce Rekrutacja.


b_IS

Studia magisterskie na kierunku INFORMATYKA STOSOWANA to stacjonarne i niestacjonarne studia 3 semestralne.

Kierunek studiów inżynierskich po których możesz rekrutować się bez rozmowy kwalifikacyjnej na studia drugiego stopnia (magisterskie) na kierunek informatyka stosowana to: informatyka stosowana, informatyka, teleinformatyka, elektronika i telekomunikacja. Kandydaci pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych (inżynierowie) a także kandydaci z tytułem licencjata z obszaru nauk ścisłych przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej.

Jakie specjalności – na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych będziesz mógł realizować swoje marzenia na specjalności: I stopień – technologie informacyjne, programowanie aplikacji biznesowych, II stopień – cyfrowe przetwarzanie sygnałów, systemy informatyczne, informatyka biomedyczna oraz programowanie dronów (tylko studia stacjonarne).

Gdzie znajdziesz szczegółowe informacje – szczegółowe informacje i zasady przyjęć na kierunek informatyka stosowana, studia II stopnia znajdziesz na stronie: https://rekrutacja.utp.edu.pl i uczelnianej http://www.utp.edu.pl/ w zakładce Rekrutacja.


Szczegółowych informacji udziela 

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich UTP
tel. 52 374 94 11, e-mail: rekrutacja@utp.edu.pl

Punkt Rekrutacyjny (czynny będzie od czerwca 2019 r.)
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7

Auditorium Novum (Fordon)
tel. 52 340 88 25

do dnia rozpoczęcia rekrutacji informacji udziela Dziekanat.