Zasady rekrutacji na WTIiE – studia magisterskie (II stopnia)

Na rok akademicki 2019/2020 obowiązują następujące zasady rekrutacji (przyjęć) na kierunki II stopnia, magisterskie, prowadzone na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki.

 

Rekrutacja na studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)

 

b_EiT

1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów TRZYSEMESTRALNYCH drugiego stopnia na kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego (elektronika i telekomunikacja) i po kierunkach informatyka stosowana oraz teleinformatyka,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 – 90

4,5

71 – 80

4,0

61 -70

3,5

51 – 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego lub z toku studiów I stopnia.

3. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

4. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej – pobierz

b_ELE

1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów TRZYSEMESTRALNYCH drugiego stopnia na kierunek ELEKTROTECHNIKA jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego (elektrotechnika),

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 – 90

4,5

71 – 80

4,0

61 -70

3,5

51 – 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego lub z toku studiów I stopnia.

3. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

4. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej – pobierz

b_IS

1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów TRZYSEMESTRALNYCH drugiego stopnia na kierunek INFORMATYKA STOSOWANA jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem:

a) inżyniera: kierunku obieralnego (informatyka stosowana) oraz po kierunkach: informatyka, elektronika i telekomunikacja, teleinformatyka,

b) inżyniera/licencjata kierunków realizowanych w obszarze nauk:

  • technicznych, które nie zostały uwzględnione w punkcie a),
  • ścisłych.

Kandydaci kierunków studiów wymienionych w punkcie (b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 – 90

4,5

71 – 80

4,0

61 -70

3,5

51 – 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego lub z toku studiów I stopnia.

3. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

4. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej – pobierz

 

 

Rekrutacja na studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie)

 

b_EiT

1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów TRZYSEMESTRALNYCH drugiego stopnia na kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego (elektronika i telekomunikacja) i po kierunkach informatyka stosowana oraz teleinformatyka,

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 – 90

4,5

71 – 80

4,0

61 -70

3,5

51 – 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego lub z toku studiów I stopnia.

3. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

4. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej – pobierz

b_ELE

1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów CZTEROSEMESTRALNYCH drugiego stopnia na kierunek ELEKTROTECHNIKA jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem inżyniera:

a) kierunku obieralnego (elektrotechnika),

b) pozostałych kierunków studiów realizowanych w obszarze nauk technicznych.

Kandydaci pozostałych kierunków studiów (b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%.Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 – 90

4,5

71 – 80

4,0

61 -70

3,5

51 – 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego lub z toku studiów I stopnia.

3. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

4. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej – pobierz

b_IS

1) Podstawą przyjęcia na I rok studiów TRZYSEMESTRALNYCH drugiego stopnia na kierunek INFORMATYKA STOSOWANA jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem:

a) inżyniera: kierunku obieralnego (informatyka stosowana) oraz po kierunkach: informatyka, elektronika i telekomunikacja, teleinformatyka,

b) inżyniera/licencjata kierunków realizowanych w obszarze nauk:

  • technicznych, które nie zostały uwzględnione w punkcie a),
  • ścisłych.

Kandydaci kierunków studiów wymienionych w punkcie (b) przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej celem potwierdzenia efektów kształcenia. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej uchwala Rada Wydziału i podaje do wiadomości na co najmniej trzy miesiące przed terminem rozpoczęcia rekrutacji na studia II stopnia. Za pozytywny wynik rozmowy przyjmuje się minimum 51%. Wynik rozmowy przelicza się na ocenę według następujących zasad:

Wynik rozmowy w %

Ocena

≥ 91

5,0

81 – 90

4,5

71 – 80

4,0

61 -70

3,5

51 – 60

3,0

Uzyskanie z rozmowy kwalifikacyjnej oceny niższej niż 4,0 zobowiązuje kandydata do uzupełnienia efektów kształcenia z maksymalnie 3 przedmiotów z zakresu studiów I stopnia o których decyduje komisja kwalifikacyjna.

Miejsce kandydata na liście rankingowej ustala się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia ( ppkt. a) ) lub oceny uzyskanej z rozmowy kwalifikacyjnej ( ppkt. b) ) w ramach ustalonego limitu przyjęć.

2. W przypadku jednakowej oceny na dyplomie lub oceny z rozmowy kwalifikacyjnej, o kolejności przyjęcia na studia decyduje średnia z ocen: na dyplomie i z egzaminu dyplomowego lub z toku studiów I stopnia.

3. Kandydatów obowiązuje spełnienie wymogów postępowania klasyfikacyjnego oraz złożenie kompletu dokumentów w ustalonym terminie.

4. Szczegółowy zakres zagadnień dotyczących rozmowy kwalifikacyjnej – pobierz

 


Szczegółowych informacji udziela

Dział Kształcenia i Spraw Studenckich UTP
tel. 52 374 94 11, e-mail: rekrutacja@utp.edu.pl

Punkt Rekrutacyjny (czynny będzie od czerwca 2019 r.)
85-796 Bydgoszcz, Al. prof. S. Kaliskiego 7

Auditorium Novum (Fordon)
tel. 52 340 88 25
do dnia rozpoczęcia rekrutacji informacji udziela Dziekanat.


Aktualizacja: 5 stycznia 2019 r.